REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.hammamspa.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


HAMMAM&SPA


Sklep Internetowy Hammam&Spa, dostępny pod adresem http://www.hammamspa.com.pl/ prowadzony jest przez Firmę "Sana" Mowafac El-Wanni, ul.Orląt Lwowskich 6/4, 45-371 Opole, NIP: 756-138-66-09, REGON: 160107410, e-mail: hammam.spa@onet.pl, telefon: +48 660 359 977, zwany dalej „Sprzedawcą”


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,


b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień towaru w ramach Sklepu Internetowego,


c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.hammamspa.com.pl/,
Sprzedawca - Firma "Sana" Mowafac El-Wanni,


Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy Hammam&Spa,


Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.hammamspa.com.pl/,
Klient - osoba zarejestrowana w Serwisie (posiadająca login i hasło do Serwisu), korzystająca z niego w celu zakupu towarów w Sklepie Internetowym lub sprawdzenia historii zakupów. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
Towar –artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym,
Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru,
Zamówienie – towar/y określony/e do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Klienta,
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, rozmiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru sposobu płatności, itp.,
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto w Sklepie Internetowym,
Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika adres e-mailowy umożliwiający jego identyfikację w Sklepie Internetowym,
Dotpay – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy Wielickiej 72 zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu Kontraktów za pomocą przelewów bankowych i przy użyciu kart płatniczych, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji,
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy,
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów,
3. Klient może kontaktować się z Obsługą Klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie pod adresem: http://www.hammamspa.com.pl/contacts,
4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


§ 2. Warunki zawarcia umowy


1. Ceny towarów zamieszczone na stronie http://www.hammamspa.com.pl/ są cenami brutto podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT,
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient,
3. Zamawianie produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:
a) wybranie towaru/towarów,
b) złożenie zamówienia,
c) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji,
d) płatność.
4. Zamówienia można składać również wysyłając e-mail na adres: hammam.spa@onet.pl,
c) telefonicznie poprzez nr telefonu +48 660 359 977 w godzinach pracy obsługi Sklepu Internetowego ( tj.: poniedziałek- piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-15.00),
5. Zamówienia indywidualne należy kierować na adres e-mail: hammam.spa@onet.pl,
6. Dokonywanie zamówień, z wyłączeniem ust. 4 pkt. c) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast i realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze,
7. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,
8. Rejestracja w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu pod adresem: http://www.hammamspa.com.pl/users/rejestracja,
9. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Klient powinien podać swoje następujące dane:
- Imię i nazwisko;
- Adres zamieszkania;
- Adres dostarczenia towaru;
- Numer telefonu Użytkownika,
- Adres e-mail,
10. Rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji.
11. Na tym etapie Klient ma możliwość kliknięcia pola „Dodaj do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się w ”Koszyku”.


12.W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:


a) zamawiane Towary (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);
b) adres, na jaki Towar ma być dostarczony;
c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT;
d) sposób dostawy;
e) sposób płatności.
13. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Klienta.


14. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone, aby Sklep Internetowy przystąpił do realizacji zamówienia niezbędne jest sprawdzenie zamówienia przez Klienta poprzez wybranie przycisku „potwierdzam Zamówienie” z e-maila potwierdzającego.


§ 3. Składanie i realizacja zamówień
1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (dni ustawowo wolne od pracy), P
2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia,
3. Jeżeli przekazanie towaru do realizacji opóźni się z powodu braku towaru w magazynie, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przewidywanym terminie realizacji transakcji za pomocą poczty email lub telefonu kontaktowego. Klient może podjąć decyzję o dalszej realizacji zamówienia, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo odstąpienia od umowy,


4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania płatności.


§ 4. Formy płatności i dostawy


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:


a) zwykły przelew na numer konta bankowego:


KONTO Z LWEM Direct w PLN 79 1050 1445 1000 0090 9639 7014,
Firma "Sana" Mowafac El-Wanni,
ul. Orląt Lwowskich 6/4,
45-371 Opole,


Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.


b) za pobraniem - płatność gotówką w miejscu dostawy, płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza do rąk kuriera/listonosza,
c) szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay,
d) gotówką- przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy:


Sklep "Kwiaty Pustyni"
ul. Katowicka 36/1
41-902 Bytom


2. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do każdej przesyłki,
3. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.


§ 5. Dostawa


1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy pokrywa Klient. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia oraz widoczna jest w zakładce: Koszty dostawy,
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pomocą: firmy kurierskiej DHL oraz Poczty Polskiej S.A.,
3. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi/listonoszowi podczas odbioru przesyłki.


4. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Klient jako uprawniony może zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody,


5. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta jako uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.


6. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.


§ 6. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,


2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia,
3. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne),
4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,


5. Przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem: http://www.hammamspa.com.pl/,


6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę.


§ 7. Reklamacja
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Hammam&Spa w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy,
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (Firma "Sana" Mowafac El-Wanni, ul.Orląt Lwowskich 6/4, 45-371 Opole)lub za pomocą adresu e-mail hammam.spa@onet.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie pod adresem: http://www.hammamspa.com.pl/contacts bądź za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja”,
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia reklamacji,
5. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy( Zgodnie bowiem z art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.


6.Składając reklamację należy dostarczyć do reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem http://www.hammamspa.com.pl/. Zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie stanowi jedynie wzór zgłoszenia reklamacyjnego.


§ 8. Prawa autorskie


1.Wszelkie prawa do Serwisu, elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone i chronione przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).


2. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).
3. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.


§ 9. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie Sklepu Internetowego Hammam&Spa,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe,
3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),


 

Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading